गुन्हेगारी

अहमदनगर शहर व श्रीरामपूर येथील महिलांचे गळ्यातील सोन्याचे दागिने चैन स्नॅचिंग करणारे दोन सराईत आरोपी 5.5 तोळे (55 ग्रॅम) वजनाचे सोन्याचे दागिने व एक मोटार सायकल असा एकुण 4,31,000/- (चार लाख एकतीस हजार) रुपये किंमतीचे मुद्देमालासह जेरबंद स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगरची कारवाई.

क्रमांक पीआरओ/प्रेसनोट/76/2023 प्रेस नोट दिनांक :-24/04/2023
————————————————————————————–
अहमदनगर शहर व श्रीरामपूर येथील महिलांचे गळ्यातील सोन्याचे दागिने चैन स्नॅचिंग करणारे दोन सराईत आरोपी 5.5 तोळे (55 ग्रॅम) वजनाचे सोन्याचे दागिने व एक मोटार सायकल असा एकुण 4,31,000/- (चार लाख एकतीस हजार) रुपये किंमतीचे मुद्देमालासह जेरबंद स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगरची कारवाई.
————————————————————————————–
प्रस्तुत बातमीची हकिगत अशी की, फिर्यादी श्रीमती. राधिकाबाई शंकर दंडवते, वय 85, रा. दंडवते चाळ, सावेडी, अहमदनगर या दिनांक 30/03/2023 रोजी रस्त्याने पायी घरी जात असतांना तोंडाला बांधलेले दोन अनोळखी इसम मोटार सायकलवर फिर्यादीचे जवळ येवुन गळ्यातील 30,000/- हजार रुपये किंमतीचा सोन्याचा सर ओढुन तोडून धक्का देवुन बळजबरीने चोरुन घेवुन गेले होते. सदर घटने बाबत फिर्यादी यांनी तोफखाना पोलीस स्टेशन येथे दिलेल्या फिर्यादी वरुन तोफखाना पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 358/2023 भादविक 392, 34 प्रमाणे चैन स्नॅचिंग जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
नमुद घटना घडल्यानंतर मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर यांनी पोनि/श्री. दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांना ना उघड गुन्हा उघडकीस आणणे करीता पथक नेमुण समांतर तपास करुन कारवाई करणे बाबत आदेश दिले होते.
नमुद आदेशा प्रमाणे पोनि/श्री. दिनेश आहेर, स्थानिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेतील सफौ/भाऊसाहेब काळे, मनोहर शेजवळ, पोहेकॉ/विजय वेठेकर, मनोहर गोसावी, पोना/विजय ठोंबरे, सचिन आडबल, शंकर चौधरी, पोकॉ/शिवाजी ढाकणे, रणजीत जाधव, मेघराज कोल्हे, आकाश काळे व चापोहेकॉ/चंद्रकांत कुसळकर अशा पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे पथक नेमुण ना उघड गुन्ह्यातील आरोपींची माहिती व शोध घेणे बाबत सुचना व मार्गदर्शन करुन पथकास लागलीच रवाना केले.
स्थागुशा पथक श्रीरामपूर परिसरात फिरुन ना उघड गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेत असताना पोनि/ श्री. दिनेश आहेर, स्थागुशा, अहमदनगर यांना गुप्तबातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली की, कुणाल जाधव व मनोज जामदार यांनी अहमदनगर शहर व श्रीरामपूर परिसरात चैन स्नॅचिंग करुन चोरी केलेले महिलांचे गळ्यातील सोन्याची दागिने प्रफुल्ल जाधव व विष्णु गवारे यांचेकडे असुन ते विक्री करण्यासाठी अशोकनगर येथुन श्रीरामपूरकडे येणार आहे आता गेल्यास मिळुन येईल अशी खात्रीशीर माहिती मिळाल्याने पोनि/श्री. दिनेश आहेर यांनी सदर माहिती पथकास कळवुन, पंचाना सोबत घेवुन खात्री करुन कारवाई करणे बाबत सुचना दिल्या. पथकाने निपाणी फाटा, अशोननगर येथे जावुन सापळा लावुन थांबलेले असताना बातमीतील वर्णना प्रमाणे दोन इसम शाईन मोटार सायकलवरुन येताना दिसले पथकाची खात्री होताच त्यांना हात दाखवुन थांबण्याचा इशारा करुन थांबविले व पोलीस पथकाची ओळख सांगुन त्यांना त्यांचे नाव गांव विचारले असता त्यांनी त्यांचे नाव 1) प्रफुल्ल अशोक जाधव, वय 24, रा. निपाणीवडगांव, ता. श्रीरामपूर, 2) विष्णु दत्तात्रय गवारे, वय 25, रा. अशोकनगर, ता. श्रीरामपूर असे असल्याचे सांगितले. त्यांची पंचासमक्ष अंगझडती घेतली असता त्यांचे कब्जात सोन्याचे दागिने व एक शाईन मोटार सायकल मिळुन आल्याने त्याबाबत ताब्यातील इसमांकडे विचारपुस करता त्यांनी अहमदनगर व श्रीरामपूर परिसरात इतर साथीदारासह चैन स्नॅचिंग करुन चोरी केलेले सोने विक्री करण्यासाठी आणल्याचे माहिती दिली. त्यावरुन अहमदनगर जिल्हा गुन्हे अभिलेख पडताळणी करता खालील प्रमाणे गुन्हे दाखल असले बाबत खात्री केली असता चार गुन्हे उघडकिस आले आहेत.
आरोपीने दिलेल्या कबुली अनुषंगाने अहमदनगर जिल्हा गुन्हे अभिलेख तपासले असता खालील प्रमाणे एकुण -04 दाखल गुन्हे उघडकिस आले आहेत.

अ.क्र. पोलीस स्टेशन गु.र.नं. व कलम
1. तोफखाना 358/2023 भादविक 392, 34
2. तोफखाना 121/2023 भादविक 392, 34
3. कोतवाली 348/2023 भादविक 394, 34
4. श्रीरामपूर शहर 364/2023 भादविक 392, 34
वरील चार गुन्ह्यात चोरीस गेलेले 3,21,000/- 5.5 ग्रॅम (55 ग्रॅम) वजनाचे सोन्याचे दागिने, 1,10,000/- रुपये किंमतीची शाईन मोटार सायकल असा एकुण 4,31,000/- (चार लाख एकतीस हजार) रुपये किंमतीचा मुद्देमाल आरोपींचे ताब्यात मिळुन आल्याने त्यांना तोफखाना पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 358/2023 भादविक 392, 34 या गुन्ह्यात पुढील कायदेशिर कारवाई करीता हजर केले आहे. पुढील कारवाई तोफखाना पोलीस स्टेशन करीत आहे. आरोपींचे इतर दोन साथीदारांचा त्यांचे पत्त्यावर जावुन शोध घेतला परंतु ते मिळुन आले नाहीत.

आरोपी नामे प्रफुल्ल अशोक जाधव हा सराईत गुन्हेगार असुन त्यांचे विरुध्द अहमदनगर व औरंगाबाद जिल्ह्यात दरोडा तयारी, जबरी चोरी व चोरी असे गंभीर स्वरुपाचे एकुण -08 गुन्हे दाखल आहेत ते खालील प्रमाणे
अ.क्र. पोलीस स्टेशन गु.र.नं. व कलम
1. सिलेगांव, छत्रपती संभाजीनगर 63/16 मपोका 122
2. श्रीरामपुर शहर 356/18 भादविक 308, 392, 34
3. श्रीरामपुर शहर 155/2019 भादवि क 399, 402
4. श्रीरामपुर शहर 182/2019 भादविक 379
5. तोफखाना 121/2023 भादविक 392, 34
6. कोतवाली 348/2023 भादविक 392, 34
7. श्रीरामपुर शहर 364/2023 भादविक 392, 34

आरोपी नामे दत्तात्रय ऊर्फ बिंग्या विष्णु गवारे हा सराईत गुन्हेगार असुन त्यांचे विरुध्द अहमदनगर व औरंगाबाद जिल्ह्यात दरोडा तयारी, जबरी चोरी व चोरी असे गंभीर स्वरुपाचे एकुण -07 गुन्हे दाखल आहेत ते खालील प्रमाणे
अ.क्र. पोलीस स्टेशन गु.र.नं. व कलम
1. श्रीरामपुर शहर 19/2017 भादविक 392, 34
2. राहुरी 20/2017 भादविक 392, 34
3. श्रीरामपुर शहर 311/2018 भादविक 379
4. श्रीरामपुर शहर 315/2018 भादविक 392, 34, 427
5. श्रीरामपुर शहर 155/2019 भादविक 399, 402
6. तोफखाना 121/2023 भादविक 392, 34
7. कोतवाली 348/2023 भादविक 392, 34
8. श्रीरामपुर शहर 364/2023 भादविक 392, 34
सदरची कारवाई मा. श्री. राकेश ओला साहेब, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर, श्री. प्रशांत खैरे साहेब, अपर पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर व श्रीमती. स्वाती भोर मॅडम, अपर पोलीस अधिक्षक, श्रीरामपूर व श्री. अनिल कातकाडे साहेब, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शहर विभाग व श्री. संदीप मिटके साहेब, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, श्रीरामपूर विभाग यांचे सुचना व मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी केलेली आहे.

पोलीस अधीक्षक अहमदनगर
यांचे करीता

बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!